KODEX PRO ETIKU - Synthos S.A.

 Raport roczny 2015

KODEX PRO ETIKU


NÁŠ KODEX PRO ETIKU A CHOVÁNÍ V OBCHODOVÁNÍ


ZAMĚSTNÁNÍ

Rovné příležitosti a obtěžování – Synthos netoleruje – a to v žádném aspektu práce, od náboru a zaměstnání až po školení, povýšení a zrušení smlouvy – jakoukoliv diskriminaci na základě rasy, barvy, pohlaví, národnosti, věku, náboženství, politického přesvědčení, rodinného stavu, sexuální orientace, postižení, vyznání, národnosti, státního příslušenství, členství v odborech nebo jakékoliv jiné druhy diskriminace zakázané v souladu s platnými zákony.
Veškeré druhy obtěžování jsou nepřijatelné a nebudou tolerovány.
Případy obtěžování musí být hlášeny zaměstnavateli a budou bezodkladně zkoumány a napravovány.

Bezpečnost a hygiena – Synthos se zavazuje k zajišťování bezpečných a hygienických pracovních podmínek v každé kanceláři a podniku a k dodržování platných zákonů a předpisů a mezinárodních konvencí týkajících se sociálních a pracovních podmínek, práce nezletilých a nucené práce. Synthos dodržuje základní lidská práva a jedná se svými zaměstnanci čestně a s úctou.

Práce dětí a nucená práce – veškeré formy dětské a nucené práce jsou přísně zakázány.

Společenská odpovědnost – Synthos očekává, že její dodavatelé budou dodržovat místní předpisy a regulace, a také mezinárodní konvence v oblasti sociálních a pracovních podmínek, dětské a nucené práce a ochrany životního prostředí. Dodavatelé musí také dodržovat základní lidská práva a jednat se svými zaměstnanci čestně a s úctou.


OCHRANA VLASTNICTVÍ A ÚDAJŮ

Ochrana informací a vlastnictví Synthos – zaměstnanci jsou povinni chránit a nezveřejňovat třetím osobám žádné důvěrné informace (jako jsou například strategické plány, prodejní výsledky, finanční informace, projekty výrobků, informace týkající se vyjednávání, dohod a zájmů, informace spojené se zaměstnanci, software, obchodní tajemství, patenty, ochranné známky a podobné informace).

Vlastnictví a ochrana elektronických nástrojů – zaměstnanci jsou povinni využívat majetkových složek zaměstnavatele náležitým způsobem a jednat s nimi pečlivě a s úctou. Navíc by měli zajistit, aby používání takových elektronických nástrojů, jako je internet, elektronická pošta a využití počítačového hardwaru a softwaru, bylo v souladu s obchodními cíli a aby neporušovalo žádné předpisy ani práva třetích osob ani nevedlo ke vzniku škod na vlastnictví a informacích Skupiny Synthos.

Soukromí – Synthos se zavazuje respektovat právo na soukromí zaměstnanců a třetích osob. Zaměstnanci se zavazují respektovat právo na soukromí osob zastupujících zaměstnavatele, spolupracovníků a třetích osob.

CHOVÁNÍ V RÁMCI OBCHODOVÁNÍ A KONKURENCE

Konflikt zájmů – Konflikty zájmu se vyskytují v situaci, kdy zaměstnanec zneužívá svou pozici v Synthosu k soukromému prospěchu nebo pokud soukromé zájmy zaměstnance nejsou v souladu se zájmy Skupiny. Všichni zaměstnanci jsou povinni vyhýbat se veškerým aktivitám nebo konexím, které se zdají být v rozporu nebo by mohly být v rozporu se zájmy Skupiny. Příkladovými situacemi, které mohou vést k faktickému nebo domnělému střetu zájmu, jsou: významné investice nebo pozice v jakékoliv firmě spojené se Skupinou Synthos, obchodování s blízkými přáteli nebo příbuznými a přijímání nebo nabízení plateb, dárků nebo služeb od nebo pro podniky obchodující se zaměstnavatelem.

Podvod nebo krádež – veškeré aktivity musí odrážet standardy čestnosti, loajality, solidnosti, spravedlnosti, zájmu o jiné a odpovědnosti. Veškeré aktivity spojené s krádeží, podvodem, defraudací nebo zpronevěrou jsou přísně zakázány.

Dárky, spropitné a jiné platby – veškerá obchodní rozhodnutí jsou učiněna s dodržením zásad čestnosti a spolehlivosti, na základě takových objektivních faktorů, jako je cena, kvalita, obsluha a schopnost realizace závazků. To zahrnuje také konexe Synthosu s dodavateli a zákazníky.
Pro to, abychom se vyhnuli byť jen zdání, že obchodní rozhodnutí jsou činěna na základě nevhodných faktorů, zaměstnanci nemohou nabízet ani přijímat dárky, spropitná, zábavu ani služby, s výjimkou situací, kdy jsou tyto dárky či služby považovány za obecně přijatelné v rámci obchodních zvyklostí a pokud o nich bylo informováno vedení zaměstnavatele.
Zaměstnanci nemohou přijímat ani nabízet v jakoukoliv dobu hotovost a neměli by nikdy přijímat ani nabízet jakékoliv dárky, služby ani zábavu, pokud existuje podezření, že by tento čin mohl naznačovat jakoukoliv službu na oplátku. Jakýkoliv zaměstnanec, který obdrží dárek přesahující akceptované pokyny, musí vše nahlásit svým nadřízeným, kteří rozhodnou, zda si zaměstnanec může dárek ponechat nebo ho musí vrátit. Zaměstnanec, který obdržel zabalený dárek, musí tento dárek rozbalit za přítomnosti obchodního partnera a ostatních účastníků setkání. Dárek ponechaný pro zaměstnance na recepci nebo v čekárně musí zaměstnanec rozbalit za přítomnosti svého nadřízeného. Nabízení úplatků, provizí nebo jiných nevhodných plateb státním úředníkům nebo pracovníkům veřejných služeb za účelem jejich ovlivnění je striktně zakázáno.

Monopol a konkurence – Politika Synthos zahrnuje také zásady čestného a energického konkurování na všech trzích, na nichž působí. Všichni zaměstnanci musí postupovat v souladu s platnými antimonopolními předpisy a celosvětově platnými předpisy obchodní soutěže. To znamená, že zaměstnavatel netoleruje žádné dohody ani porozumění mezi faktickými nebo potenciálními konkurenty za účelem stanovení nebo kontrolování cen nebo bojkotování konkrétních dodavatelů nebo zákazníků, a také omezování výroby nebo prodeje produktových řad. Antimonopolní předpisy jsou striktně dodržovány.

VYUŽITÍ INFORMACÍ

Záznamy a výkaznictví – Zaměstnanci nemohou poskytovat falešné výpovědi, provádět matoucí nebo fiktivní zápisy ani zásadní opomenutí nebo zkreslení v knihách, záznamech nebo jiných dokumentech anebo komunikačních prostředcích. Žádné fondy ani majetek nemohou být udržovány pro nelegální nebo nesprávné účely. Všechny transakce musí být zcela a v plné šíři zdokumentovány a zaznamenány v účetních záznamech. Veškeré zprávy, doklady nebo přiznání zveřejňovaná nebo předkládaná vládním orgánům musí být přesná a naprosto srozumitelná a musí být předložena v zadaných termínech.

Transakce prováděné osobami s přístupem k utajovaným informacím – Zaměstnanci mohou získat podstatné, obecně nepřístupné, neveřejné informace na téma zaměstnavatele nebo jiných firem. Takové „podstatné” informace zahrnují veškeré informace, které mohou ovlivnit nákup nebo prodej našich majetkových účastí racionálním investorem nebo nákup či prodej majetkových účastí jiných firem, které s naší firmou spojují jakékoliv podstatné současné nebo budoucí obchodní konexe.
Zneužití zaměstnancem podstatných, neveřejných informací ve vlastní prospěch nebo ve prospěch manžele/manželky, příbuzného nebo blízké osoby je v rozporu s politikou Synthos a se zákonem. Navíc je zakázáno předávat informace třetím osobám, u nichž lze očekávat, že mohou tyto informace využít pro obchodování s majetkovými účastmi vlastněnými ve společnostech.

Napojení na investory – Zveřejňování informací týkajících se působení, finančních výkazů, strategických rozhodnutí Podniku a obecně veškerých informací, které mohou mít vliv na nákup nebo prodej našich majetkových účastí racionálním investorem, může řídit výhradně osoba odpovědná za vztahy Skupiny Synthos s investory.

Porušení etických pravidel – formulář

1. Osoba, která porušila pravidla Etického kodexu
2. Popis porušení, jehož se zmíněná osoba dopustila
3. Byla již tato informace předána jiným osobám?
Ano / Ne
4. Mohou jiné osoby potvrdit výskyt porušení nebo mít informace na toto téma?
Ano/Ne
5. Hlášení má povahu
Choose

Nahoru

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.