Raporty bieżące

RSS
strona:

Raport bieżący nr 15

Propozycja podziału zysku Firmy Chemicznej Dwory S.A. za 2004 r.

Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2005 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr V/2/6/2005 pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu skierowaną do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, aby część zysku Firmy Chemicznej Dwory S.A. za 2004 rok tj. kwotę...Więcej >


Raport bieżący nr 34

Korekta błędu w skonsolidowanym raporcie kwartalnym QSr 2/2005

Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. informuje, iż w przekazanym w dniu 4 sierpnia 2005 roku skonsolidowanym raporcie kwartalnym QSr 2/2005 zostały błędnie wpisane wartości dotyczące przychodów ze sprzedaży produktów i kosztów sprzedanych produktów za...Więcej >


Raport bieżący nr 44

Zawarcie znaczących transakcji w ramach umowy ramowej.

Podstawa prawna-paragraf 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku.Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2005 roku zawarte...Więcej >


Raport bieżący nr 48

Powzięcie informacji o decyzji osoby zarządzającej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji.

Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 23 grudnia 2005 roku powziął wiadomość od Pana Jarosława Koźlika - Członka Zarządu ds. Handlu i Marketingu o podjęciu decyzji o rezygnacji z ubiegania się...Więcej >


Raport bieżący nr 34

Zbycie akcji Spółki przez osobę nadzorującą

Zarząd Firmy Chemicznej "Dwory" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 4 października 2006 roku otrzymał od jednego z Członków Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia...Więcej >


Raport bieżący nr 17

Stanowisko Zarządu Firmy Chemicznej Dwory S.A. dotyczące wezwania do sprzedaży akcji Firmy Chemicznej Dwory S.A.

Na podstawie art.80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkch publicznych ("Ustawa") Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. z siedzibą...Więcej >


Raport bieżący nr 32

Brak wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii B 

Działając na podstawie § 24 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Firmy Chemicznej "Dwory" S.A. (Emitent) informuje, iż 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta, na dzień opublikowania tego raportu,...Więcej >


Raport bieżący nr 43

Ustanowienie zastawu na akcjach KAUČUK a.s.

Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Firmy Chemicznej "Dwory" S.A....Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.