Raporty bieżące

RSS
strona:

25.06.2015

Raport bieżący nr 16

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2015 roku

Zarząd Synthos S.A. (Emitent), działając na podstawie art. 70 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym...Więcej >


25.06.2015

Raport bieżący nr 15

Powołanie Zarządu Synthos S.A. VIII kadencji

Zarząd Synthos S.A. (Emitent) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami...Więcej >


24.06.2015

Raport bieżący nr 14

Powołanie osób nadzorujących

Zarząd Synthos S.A. (Emitent) działając na podstawie paragrafu 5 ust. 1 pkt. 22 i paragrafu 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne...Więcej >


24.06.2015

Raport bieżący nr 13

Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Synthos S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy

Zarząd Synthos S.A. (dalej: Emitent) działając na podstawie paragrafu 38 ust. 1 pkt. 11 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne...Więcej >


24.06.2015

Raport bieżący nr 12

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku

Zarząd Synthos S.A. (dalej: Emitent) działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych...Więcej >


28.05.2015

Raport bieżący nr 11

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 czerwca 2015 roku

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) w związku z § 100 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych...Więcej >


28.05.2015

Raport bieżący nr 10

Rekomendacja Rady Nadzorczej dot. wypłaty dywidendy za rok 2014

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji...Więcej >


27.05.2015

Raport bieżący nr 9

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Mariusza Waniołki Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta ze skutkiem z chwilą rozpoczęcia najbliższego...Więcej >


02.04.2015

Raport bieżący nr 8

Emisja obligacji typu senior notes o wartości nominalnej 50.000.000 EUR, udzielenie przez Emitenta nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań pieniężnych wynikających z tych obligacji oraz...

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7 z dnia 31 marca 2015 r., Zarząd Synthos S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 2 kwietnia 2015 r. Synthos Finance AB (publ), z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji, spółka w 100% zależna od Emitenta, wyemitowała obligacje typu senior notes o łącznej wartości...Więcej >


31.03.2015

Raport bieżący nr 7

Ustalenie warunków emisji obligacji typu senior notes o wartości nominalnej 50.000.000 EUR, wyrażenie zgody na udzielenie przez Emitenta nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań...

Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje o ustaleniu warunków emisji obligacji typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 EUR, o stałym oprocentowaniu w wysokości 4.000% w skali roku i z terminem zapadalności w dniu 30 września 2021 r. ("Dodatkowe Obligacje"),...Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.