Raporty bieżące

RSS
strona:

05.04.2016

Raport bieżący nr 8

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym (04.04.2016 r.), w godzinach popołudniowych, do Emitenta wpłynęło oświadczenie Pana Krzysztofa Kwapisza - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem z dniem...Więcej >


07.03.2016

Raport bieżący nr 7

Rekomendacja Zarządu Synthos S.A. dot. wypłaty dywidendy za rok 2015

Działając na podstawie a) art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 t.j.); oraz b) na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z...Więcej >


07.03.2016

Raport bieżący nr 6 korekta

Korekta raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 7 marca 2016 roku

Zarząd Synthos S.A (Emitent) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 6/2016 z dnia 7 marca 2016 roku w treści raportu nastąpił błąd poprzez podanie, że "..w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2015 rok załączono nieprawidłowe pliki: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Synthos za 2015 rok...Więcej >


07.03.2016

Raport bieżący nr 6 z plikiem

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, iz w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2015 rok załączono nieprawidłowe pliki : Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Synthos za 2015 rok oraz Skonsolidowane...Więcej >


07.03.2016

Raport bieżący nr 5 z plikiem

Korekta jednostkowego raportu rocznego za 2015 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, iż w jednostkowym raporcie rocznym za 2015 rok załączono nieprawidłowy plik: Sprawozdanie z działalności Synthos S.A za rok 2015. Niniejszym raportem Emitent...Więcej >


02.02.2016

Raport bieżący nr 4

Szacunkowe, wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 rok

Działając na podstawie §5 ust.1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


01.02.2016

Raport bieżący nr 3

Zamiar publikacji szacunkowych, wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 r.

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t. jedn. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1382) ("Ustawa"), Synthos S.A....Więcej >


28.01.2016

Raport bieżący nr 2

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Działając na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


08.01.2016

Raport bieżący nr 1

Nabycie znacznego pakietu akcji

Synthos S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 8 stycznia 2016 roku otrzymał od spółki FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do...Więcej >


14.12.2015

Raport bieżący nr 24

Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej przez spółki zależne Emitenta

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa...Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept