Raporty bieżące

RSS
strona:

06.05.2016

Raport bieżący nr 16

Zawarcie znaczącej umowy

Działając na podstawieart. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. z 2013 r., poz. 1382_ oraz § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z...Więcej >


06.05.2016

Raport bieżący nr 15

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Zarząd Synthos S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 25 marca 2016 roku, działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach...Więcej >


28.04.2016

Raport bieżący nr 14

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 25 maja 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) w związku z § 100 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez...Więcej >


27.04.2016

Raport bieżący nr 13

Nabycie aktywów znacznej wartości

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


21.04.2016

Raport bieżący nr 12

Zbycie i nabycie aktywów znacznej wartości

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


20.04.2016

Raport bieżący nr 11

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Emitentem i spółką zależną

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


20.04.2016

Raport bieżący nr 10

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Emitentem i spółką zależną

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


19.04.2016

Raport bieżący nr 9

Rekomendacja Rady Nadzorczej dot. wypłaty dywidendy za rok 2015

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji...Więcej >


05.04.2016

Raport bieżący nr 8

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym (04.04.2016 r.), w godzinach popołudniowych, do Emitenta wpłynęło oświadczenie Pana Krzysztofa Kwapisza - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem z dniem...Więcej >


07.03.2016

Raport bieżący nr 7

Rekomendacja Zarządu Synthos S.A. dot. wypłaty dywidendy za rok 2015

Działając na podstawie a) art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 t.j.); oraz b) na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z...Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept