Lata 1996-2005

To okres definiowania i realizacji strategii rozwoju Dworów S.A. Unowocześnianiu podlegały stosowane technologie i instalacje w trosce o ograniczenie zużycia surowców, energii, podniesienie poziomu jakości produktów i dalszego ograniczenia oddziaływania procesów produkcji na środowisko. Z tych powodów trwale wyłączone z eksploatacji zostały instalacje produkujące: karbid, acetylen i acetylenopochodne, detergenty, dotychczasowa instalacja styrenu i polistyren suspensyjny.

Począwszy od 1996 roku Dwory S.A. uzyskały kolejne certyfikaty ISO 9002 na swe produkty. Przeprowadzony w 1999 roku proces recertyfikacji potwierdził zgodność procedur z europejskimi normami, a tym samym najwyższą jakość wyrobów.

Rozpoczął się zakrojony na szeroką skalę proces inwestycyjny, który w latach 1996-1999 pochłonął ponad 460 mln złotych, pochodzących ze środków własnych i kredytów. Dzięki temu w latach 1997-1999 sukcesywnie modernizowane były linie produkcyjne lateksów towarowych i kauczukowych, oddane zostały do użytku nowe instalacje do produkcji polistyrenu do spieniania (Owipian®) w wyniku czego zdolność produkcyjna wzrosła do 65 tys. t/rok, nowoczesna instalacja wytwarzająca styren (100 tys. t/rok) zbudowana w oparciu o technologię firmy Lummus, proekologiczna instalacja Regenox, oczyszczająca zawierające styren odgazy z suszarek kauczuku oraz linia produkcji polistyrenu blokowego (Owispol®), pracująca na licencyjnej technologii FINA i wytwarzająca 50 tys. t/rok nowego jakościowo produktu o szerokim zastosowaniu. Zmiany w ofercie handlowej to odzwierciedlenie strategii rozwoju Firmy, opartej na koncentracji produkcji w trzech grupach produktów: kauczukach i lateksach, polistyrenach i dyspersjach winylowych.

Skupienie się na działalności podstawowej wymagało przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji Spółki, z której do dnia dzisiejszego wydzielonych zostało 15 nowych podmiotów o charakterze głównie usługowym lub zajmujących się produkcją asortymentów nie mających istotnego wpływu na ekonomikę Firmy. Proces restrukturyzacji spowodował istotną racjonalizację zatrudnienia, które w 2000 roku obniżyło się do poziomu ok. 2400 pracowników. Koniec lat 90-tych to także proces reorientacji Spółki z rynku producenta na rynek klienta.

Z tej przyczyny zreorganizowane zostały służby handlowe, od podstaw utworzone służby marketingowe, usamodzielnił się eksport produktów, trwa proces budowy nowoczesnego wizerunku Dworów S.A. Twarde realia ekonomiczne wyeliminowały z procesu produkcji kolejne nierentowne asortymenty m. in. trójchloroetylen, aldehyd octowy, chlorek i octan winylu.

Osiągane obecnie wyniki potwierdzają trafność strategii opartej na rozwoju wybranych produktów, a proces doskonalenia Firmy trwa nadal.

Upraszczane są struktury organizacyjne, obniżane koszty. Trwają prace nad wdrożeniem Kompleksowego Zarządzania przez Jakość TQM i systemem controllingu finansowego, a także Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001. Rośnie eksport osiągając już ok. 37% wartości sprzedaży.

W roku 55-lecia istnienia Firma Chemiczna Dwory S.A. jest przedsiębiorstwem zdolnym do konkurowania z innymi na rynku krajowym i zagranicznym. Realizuje precyzyjnie określoną strategię rozwoju na lata 1998-2002. Zbudowanie orientacji pro rynkowej było i nadal będzie głównym celem działań restrukturyzacyjnych w Firmie. A to umożliwi lepsze zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb klientów i dalszy rozwój w kolejnych latach.

W latach 2001-2005 kontynuowany jest proces kompleksowej modernizacji instalacji do produkcji lateksów syntetycznych i kauczuków, przeprowadzono modernizację instalacji do produkcji dyspersji winylowych i winylowo - akrylowych. W istniejących instalacjach wdrażane są nowe technologie. W wyniku tych działań oferta firmy stale poszerzana jest o nowe wyroby i asortymenty.

Uproszczone zostały struktury organizacyjne firmy, obniżane są koszty. Wdrożono zintegrowany system zarządzania jakością wg EN ISO 9001, środowiskiem wg EN ISO 14001 i bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N ISO 18001. Wdrożony został także system controlingu finansowego. Wzrósł eksport, który stanowi ponad 30% wartości sprzedaży.

20 grudnia 2004 r. Firma Chemiczna DWORY S.A. z pełnym powodzeniem zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

  • Biurowiec Firmy Chemicznej Dwory S.A.

  • Sprężarka amoniakalna szwedzkiej firmy "BB Refrigeration AB"

  • Instalacja styrenu

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept