Procedura Zmiany Sprzedawcy

Procedura Zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.)

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) każdy odbiorca energii elektrycznej, w tym również odbiorca zużywający energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego, ma prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy.
Oznacza to możliwość zakupu energii elektrycznej od wybranego przez Odbiorcę sprzedawcy energii elektrycznej.

Sprzedawca to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające prawo do wytwarzania lub obrotu energią elektryczną na obszarze Polski. Prawo do wytwarzania lub/i obrotu energią elektryczną wynika z nadanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji. Lista podmiotów posiadających koncesje na wytwarzanie lub/i obrót energią elektryczną jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki - wyszukiwarka koncesji:

 

http://maszwybor.ure.gov.pl/portal/or/

Zgłoszenia zmian sprzedawcy należy dokonywać na druku WZZS (dostępny w zakładce Formularze)

Procedura zmiany sprzedawcy

Czas trwania:

Pierwsza zmiana sprzedawcy

Kolejne zmiany sprzedawcy

 

Układ pomiarowy z transmisją danych

jak i bez transmisji danych

 

Układ pomiarowy 
bez transmisji danych

Układ pomiarowy 
z transmisją danych

21 dni

21 dni

14 dni

Co należy zrobić żeby zmienić sprzedawcę: 

1.

Pierwszym krokiem w procedurze zmiany sprzedawcy jest zawarcie przez Odbiorcę umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym (wybranym) sprzedawcą.

 

Podstawowym warunkiem, aby dany sprzedawca mógł sprzedawać energię elektryczną Odbiorcom przyłączonym do sieci Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.), jest posiadanie przez tego sprzedawcę podpisanej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej z Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) (OSD).

2.

Kolejnym krokiem jest wypowiedzenie przez Odbiorcę umowy dotychczasowemu sprzedawcy, z uwzględnieniem zasad i terminów jej rozwiązania, określonych w dotychczasowej umowie sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji (tzw. umowie kompleksowej) lub umowie sprzedaży energii elektrycznej.

3.

Następnie Odbiorca wraz z wybranym nowym sprzedawcą, wspólnie powinni wypełnić i podpisać formularz: Zgłoszenie umowy sprzedaży. Podpisany formularz można złożyć osobiście w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) lub przesłać pocztą. Złożenie tego dokumentu rozpoczyna procedurę zmiany sprzedawcy.

4.

W terminie do 7dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku („Zgłoszenie umowy sprzedaży”), Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) weryfikuje złożony dokument.

 

§  w przypadku stwierdzenia błędów, wniosek zostaje zweryfikowany negatywnie, o czym Odbiorca i owy sprzedawca są informowani. Proces zmiany sprzedawcy zostaje zakończony.

§  Jeżeli dane w złożonym dokumencie są prawidłowe, wniosek zostaje pozytywnie zweryfikowany, o czym Odbiorca i nowy sprzedawca są informowani.

5.

W przypadku stwierdzenia konieczności dostosowania układów pomiarowo – rozliczeniowych do wymagań określonych w  Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) (IRiESD Bilansowanie), Odbiorcy zakwalifikowani do III i VI grupy przyłączeniowej zasilani na średnim napięciu, zobowiązani są do dostosowania tych układów na swój koszt.

6.

W przypadku gdy Odbiorca nie posiada z Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, kolejnym etapem procedury zmiany sprzedawcy jest zawarcie przez Odbiorcę takiej umowy. W tym celu, Odbiorca otrzymuje do podpisu dwa egzemplarze umowy o świadczenie usług dystrybucji. Odbiorca (lub upoważniony przez niego sprzedawca) powinien podpisać i dostarczyć do Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) podpisaną umowę na co najmniej 10 dni przed dniem wejścia jej w życie.

7.

Po spełnieniu wymagań technicznych i  prawnych, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) dokonuje przypisania punktu pomiarowego i  Odbiorcy do nowego sprzedawcy.

8.

Ostatnim elementem procedury zmiany sprzedawcy jest dokonanie odczytu układu pomiarowo – rozliczeniowego. Informacja o odczycie przekazywana  jest do dotychczasowego i nowego sprzedawcy.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept