Przyłączenia

Osoba (firma) ubiegająca się o przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej powinna złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia dla właściwej grupy przyłączeniowej. Z wnioskiem takim należy wystąpić również w przypadku wymiany przyłącza na wniosek zainteresowanego lub wzrostu mocy przyłączeniowej (maksymalnej mocy, jaka będzie pobierana).

Obecnie obowiązujące przepisy dzielą podmioty przyłączane do sieci na następujące grupy przyłączeniowe:

 1. Grupa II podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu 110 kV, lub posiadające jednostki wytwórcze współpracujące z siecią lub wymagające dostaw energii o niestandardowych parametrach,
 2. Grupa III podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej średniego napięcia (1 kV< Un < 110 kV),
 3. Grupa IV podmioty przyłączane bezpośrednio sieci niskiego napięcia (Un <1 kV) o mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub zabezpieczeniu przedlicznikowym większym od 63 A,
 4. Grupa V podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci niskiego napięcia (Un <1 kV) o mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i zabezpieczeniu przedlicznikowym niewiększym od 63 A,
 5. Grupa VI podmioty przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które zostanie zastąpione przyłączem docelowym lub są przyłączane na czas określony nie dłużej niż 1 rok.
 • Ubiegający się o przyłączenie powinien wypełnić wniosek dla właściwej grupy przyłączeniowej.
 • We wniosku należy określić między innymi:wartość mocy przyłączeniowej - maksymalnej, jaka będzie wykorzystywana,przewidywany termin przyłączenia.

Do każdego składanego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu, w którym będą użytkowane przyłączane instalacje (np. prawo własności, umowa najmu lub dzierżawy),
 • plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub szkic określający usytuowanie obiektu względem istniejących budynków i sieci,
 • wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla obiektów przeznaczonych na działalność gospodarczą).

W warunkach przyłączenia określa się między innymi:

 • zakres robót, jaki musi zostać wykonany, aby przyłączyć obiekt do sieci,
 • miejsce lokalizacji i typ układu pomiarowego,
 • wielkość, rodzaj i lokalizację zabezpieczenia głównego,
 • proponowane miejsce stanowiące granicę eksploatacji.

Wraz z warunkami wnioskodawca otrzymuje projekt umowy o przyłączenie oraz informację o wysokości opłaty za przyłączenie. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata. Jeżeli w tym okresie nie przyłączono obiektu do sieci, należy złożyć nowy wniosek o wydanie warunków przyłączenia. 
Szczegółowe wytyczne związane z przyłączaniem odbiorcy do sieci dostawcy zawarte są w rozporządzeniu: "W sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.07.93.623)".

Aby wniosek został rozpatrzony wymagane jest złożenie kompletu dokumentów ww.

 

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept