Sprawozdawczość OSD

 

Informacja o wyznaczeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki sprzedawcy zobowiązanego.

Na obszarze działania Synthos Dwory 7 spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka jawna jako OSD zgodnie z art. 40 ust.3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz.478, z późn. zm.) Prezes URE wyznaczył sprzedawcę zobowiązanego, którym został Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.

Decyzja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego

 

Raport za 2016 rok dotyczący przerw w dostarczaniu energii elektrycznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej następujące wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

  • SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,
  • SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,
  • MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,

Rozporządzenie ustala następujące rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

  1. planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;
  2. nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.


Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w zależności od czasu ich trwania dzieli się na przerwy:

  1.   przemijające ( mikroprzerwy ), trwające krócej niż 1 sekundę,
  2.   krótkie, trwające nie krócej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty,
  3.   długie, trwające nie krócej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin,
  4.   bardzo długie, trwające nie krócej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny,
  5.   katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny. 

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem dla obszaru działania Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. 

 

DLA PRZERW PLANOWANYCH

DLA PRZERW NIEPLANOWANYCH

bez katastrofalnych z katastrofalnymi

 SAIDI

Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerw długich (w minutach)

 

Odbiorcy narażeni  - nieplanowani 14

                                - planowani 6

Odbiorcy obsługiwani - 170

 

 7,941 min.

 
6,529 min.


0,00 min.

 SAIFI

Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich

 

Odbiorcy narażeni  - nieplanowani 14

                                - planowani 6

 

Odbiorcy obsługiwani - 170


 0,035


 0,082


0,00

 MAIFI

Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich

 

Odbiorcy narażeni - 0

Odbiorcy obsługiwani - 170

 0,00

 Publikacja: Oświęcim marzec 2017 roku.Zestawienie podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł oraz mocy dostępnej do ich przyłączenia

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz łącznej wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł. Informacja przedstawiana zgodnie z  art. 7 ust. 8l pkt. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

Pliki do pobrania

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept