Bezpieczeństwo

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 

W Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami normy PN-N 18001 certyfikowany przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Jest on jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego również Zarządzanie Jakością oraz Zarządzanie Środowiskiem. 

W strukturach spółki działa komórka organizacyjna Kierownika ds. BHP, która realizuje zadania z zakresu nadzoru nad warunkami pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego, oraz wdrażania wymagań prawnych tj. Dyrektywy „ATEX”, Dyrektywy „Maszynowej”. 

Systemowe podejście do zagadnień BHP, pozwala na zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa procesów technologicznych, ochrony życia i zdrowia pracowników stanowiące jeden z podstawowych celów firmy.
Cel ten osiągany jest poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu technicznych środków zabezpieczających, tj. urządzeń i instalacji gaśniczych, instalacji detekcji stężeń wybuchowych i toksycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej składających się na wielowarstwowy system zabezpieczeń. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa rozpatrywane są zarówno na etapie projektowania jak i zamykania instalacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy mogą wykonywać laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie. Laboratorium Środowiskowe Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna posiada akredytację, której udzielono dnia 15.04.2010. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji  nr AB 1168 (link do strony PCA http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201168,podmiot.html ). Posiadany Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1168 potwierdza, że Laboratorium Środowiskowe spełnia wymagania aktualnego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

  • Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Zapobieganie poważnym awariom – bezpieczeństwo procesowe 

Ze względu na ilość magazynowanych w zakładzie substancji niebezpiecznych spółka została zaliczona do kategorii zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR). Wynikiem zakwalifikowania do ZDR było opracowanie dokumentacji określonej przez Ustawę „Prawo Ochrony Środowiska”, tj.: Programu Zapobiegania Awariom, Raportu o Bezpieczeństwie, Wewnętrznego Planu Operacyjno Ratowniczego.

Wyżej wymienione dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Informacja o Systemie Bezpieczeństwa Decyzja zatwierdzająca MKW PSP Kraków

Na ewentualność wystąpienia awarii przemysłowej, gaszenia pożarów oraz minimalizacji skutków awarii spółka dysponuje Zakładową Służbą Ratowniczą oraz Rezerwowym Oddziałem Ratownictwa Chemicznego, który rekrutuje się z pracowników firmy.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

W 2004 roku spółka otrzymała Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy, przyznawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP). W dowód uznania osiągnięć w zakresie poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy CIOP przedłużył na lata 2006-2008, a następnie na lata 2009-2010 posiadaną przez spółkę Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy.

  • Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept