Ochrona środowiska

Zarządzanie środowiskowe w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) wynika z realizowanej w spółce polityki stałego zmniejszania oddziaływania na środowisko. Efekt działań został potwierdzony już w 2001 roku przez zewnętrzną akredytowaną jednostkę, kiedy to firma otrzymała certyfikat zgodności funkcjonującego Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001.

Główna koncepcja zarządzania środowiskowego opiera się na koncentrowaniu sił i środków na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń, a dopiero w sytuacji gdy nie da się ich w sposób racjonalny wyeliminować - minimalizacji negatywnego ich wpływu na środowisko poprzez odzysk lub ostatecznie unieszkodliwienie. Realizacja tej koncepcji w spółce to zakup nowych technologii, w których zastosowano rozwiązania przyjazne środowisku oraz, w przypadku wciąż funkcjonujących starszych rozwiązań technologicznych, inwestycje w urządzenia ochronne. Emisje do środowiska, których nie da się wyeliminować lub zneutralizować u źródła (w postaci ścieków lub niektórych odpadów), przekazujemy wyspecjalizowanym jednostkom zewnętrznym. W zakresie emisji do powietrza atmosferycznego wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia są w takim stopniu minimalizowane, aby nie powodowały przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu poza terenem przemysłowym, do którego takie oddziaływanie staramy się ograniczać.

Źródła zanieczyszczeń:

Działalność Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) koncentruje się na produkcji:

  • kauczuków (KER®) i lateksów syntetycznych
  • tworzyw styrenowych (Owipian®, Owispol®, XPS)
  • dyspersji winylowych i kopolimerowych (Winacet®, Osakryl®)

Powyższe produkty powstają z wykorzystaniem czterech instalacji produkcyjnych:

  • Instalacji Styrenu i Przygotowania Monomerów,
  • Instalacji Produkcji Tworzyw Styrenowych,
  • Instalacji Polioctanów i Kopolimerów,
  • Instalacji Produkcji Kauczuków i Lateksów

Dodatkową, piątą instalacją jest Instalacja Spalania Paliw, zaopatrująca Spółkę energetycznie.

Podstawowe surowce wykorzystywane w firmie to etylobenzen, butadien i pentan, a procesy chemiczne oparte są w głównej mierze o polimeryzację. Główne zanieczyszczenia emitowane do powietrza z takiego profilu produkcji, tj. styren czy węglowodory alifatyczne, redukowane są w znacznym stopniu poprzez urządzenia katalitycznego dopalania odgazów oraz inne urządzenia ochronne.

Oddziaływanie na środowisko wodne poprzez zrzut ścieków - po wstępnym podczyszczeniu ścieków bezpośrednio na instalacjach (łapaczki, neutralizatory itp.) kierowane są one do miejsko - przemysłowej oczyszczalni ścieków, gdzie zostają oczyszczone do poziomu wymaganego standardami prawnymi.

Powstające odpady w zależności od ich rodzajów trafiają do uprawnionych odbiorców, przy czym w pierwszej kolejności poddawane są odzyskowi, a dopiero ostatecznie unieszkodliwiane poprzez składowanie na składowiskach danego typu.

O stopniu zaangażowania spółki w działania na rzecz ochrony środowiska świadczą liczne inwestycje proekologiczne realizowane z dużym nasileniem od lat 90. :
W 1994 roku została oddana do użytku Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków, dzięki której bez szkody dla środowiska firma może odprowadzać oczyszczone ścieki z procesów technologicznych i komunalnych z miasta Oświęcimia i sąsiednich gmin do rzeki Macochy a stamtąd do rzeki Wisły. Koszt budowy oczyszczalni wyniósł ponad 30 mln zł.

W latach 1997-98 w Synthos wstrzymana została produkcja trójchloroetylenu, octanu winylu, karbidu i acetylenu, co uczyniło produkcję spółki bardziej czystą i bezpieczną dla środowiska. Wraz z uruchomieniem nowej instalacji styrenu, zamknięta została dotychczasowa wytwórnia pracująca w oparciu o starszą technologię. Pracująca dla potrzeb miasta i spółki elektrociepłownia wyposażona została w elektrofiltry o sprawności 99%, co oznacza znaczną redukcję pyłów powstających w procesie spalania.
W roku 2007 wyłączono produkcję chloru opartą o technologię elektrolizy rtęciowej. Wyeliminowano w ten sposób szkodliwe oddziaływanie niebezpiecznej substancji – rtęci.

W 1998 roku oddano do użytku nowoczesną instalację, służącą do katalitycznego dopalania odgazów z instalacji produkcji kauczuku (instalacja REGENOX). Obecnie projektowana jest nowa bardziej wydajna jednostka dopalania w tym miejscu. Jej uruchomienie przewidziane jest na I połowę 2013. 

Nowe instalacje, jak powstała w 2008 roku instalacja produkcji ekstrudowanych płyt polistyrenowych tzw. XPS, na etapie projektowym już zostają technologicznie przystosowane do wymogów środowiska. Aby działać, musimy spełniać wymagane Dyrektywami UE normy, które na bieżąco są implementowane do prawa polskiego. Powstaje w ten sposób nowoczesny, ekologiczny produkt.

Podobną zasadę Synthos realizuje przystępując do kolejnych działań inwestycyjnych.

Zdarzenia proekologiczne w najnowszej historii spółki:

1. Modernizacja i rozbudowa elektrociepłowni (1994 r.)
2. Powstanie miejsko-przemysłowej oczyszczalni ścieków (1994 r.)
3. Zlikwidowanie ponadnormatywnej emisji chlorku winylu, chloru, benzenu, acetylenu, metanolu, octanu winylu i octanu metylu (1992-98 r.)
4. Instalacja dopalania katalitycznego odgazów po suszeniu kauczuków REGENOX 1998 r.
5. Rozpoczęcie wymiany tłumików na upustach pary wodnej w Elektrociepłowni (ograniczenie hałasu) (2000 r.)
6. Rozpoczęcie wymiany palników na niskoemisyjne w kotłach Elektrociepłowni (2000 r.)
7. Uzyskanie certyfikatu na zgodność Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001 (2001r.)
8. Rozbudowa sieci piezometrów kontrolnych jakości gleb i wód gruntowych na terenie Firmy (2002 r.)
9. Skreślenie firmy z „Listy 80” (2002 r.) – w uznaniu dla działań w kierunku poprawy i minimalizacji oddziaływań na środowisko – Firma nowocześniejsza, bezpieczniejsza
10. Uregulowanie gospodarki substancjami niebezpiecznymi tj, azbest i PCB oraz substancjami kontrolowanymi (zubożającymi warstwę ozonową) (2004 r.) – podjęcie planów działań długoterminowych w tym zakresie; realizacja w kolejnych latach (azbest)
11. Uzyskanie Pozwoleń Zintegrowanych IPPC dla 7 instalacji (2006 r.)
12. Uzyskanie pozwolenia na zrzut wód pochłodniczych i deszczowych do rzeki Wisły poprzez tzw. ”Kaskadę” (styczeń 2007 r.)
13. Wyłączenie z eksploatacji uciążliwej środowiskowo instalacji do produkcji chloru metodą rtęciową (2007r.),
14. Wygaszenie Pozwolenia Zintegrowanego dla Instalacji Produkcji Chloru – w tym realizacja wszystkich warunków tego wygaszenia nałożonych przez Urząd Marszałkowski w Krakowie (ostatni etap – prace demontażu i zagospodarowania złomu oraz zabezpieczenie obiektów wykonano w I kwartale 2009.)
15. Nowa instalacja produkcji XPS – spełnia ostre wymagania prawne w zakresie oddziaływania na środowisko już od etapu projektowego – 2008, w kolejnych latach 2010, 2011, 2012 wprowadzono jeszcze bezpieczniejsze dla środowiska rozwiązania technologiczne produkcji płyt XPS
16. Wymiana urządzenia redukującego emisję wolnych związków organicznych w odgazach emitowanych z produkcji kauczuku SBR na urządzenie o dwukrotnie większej wydajności. Utrzymanie zawartości VOC na poziomie poniżej 20 mg/m3, ograniczenie emisji niezorganizowanej – 2013.
17. Zabudowa systemu monitoringu jakości wód pochłodniczych i deszczowych wraz z możliwością ich awaryjnego przepompowania do kanalizacji wód chemicznie zanieczyszczonych 2014
18. Wymiana skraplaczy płaszczowo-rurowych oraz sprężarek tłokowych na bezemisyjne sprężarki śrubowe w instalacji produkcji amoniaku, mająca na celu obniżenie strat i emisji amoniaku do atmosfery – 2013-2016
19. Budowa urządzenia redukującego emisję wolnych związków organicznych w odgazach emitowanych z produkcji kauczuku rozpuszczalnikowego SSBR. Obniżenie zawartości VOC do poziomu poniżej 20 mg/m3 – 2016.
20. Budowa kotła fluidalnego o mocy 115 MWt i wydajności  140 t/h mająca na celu ograniczenie emisji do poziomu NOx (200 mg/m3), SO2 (200 mg/m3) i pyłu (10 mg/m3) – 2016.
21. Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, mająca ce celu ograniczenie emisji SO2 i NOx do poziomu wymaganych standardów 200 mg/m3 – 2016

Obecnie najważniejszymi dokumentami kompleksowo określającymi uwarunkowania środowiskowe dla funkcjonujących w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej Synthos Dwory Sp. z o.o.) instalacji są Pozwolenia Zintegrowane. Już w roku 2003 przystąpiono do prac nad wnioskiem o ich otrzymanie. Ostatecznie Pozwolenia dla wszystkich funkcjonujących instalacji otrzymano w roku 2006, a w 2011 roku urząd wydający pozwolenia (Urząd Marszałkowski w Krakowie) poddał je wymaganej prawem okresowej analizie. Ponadto, spełnianie wymagań prawnych, jak również zapisów poszczególnych Pozwoleń jest sprawdzane przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska, która co najmniej raz w roku kontroluje zakład.

Podstawowym narzędziem do nadzoru spełniania określonych w Pozwoleniach, jak również bezpośrednio w aktach ustawodawstwa, ograniczeń w zakresie wpływu działalności spółki na środowisko jest jednak prowadzona na bieżąco samokontrola. Spółka zdefiniowała liczne wewnętrzne wymagania dla działań mających wpływ na środowisko tak, aby możliwe było spełnienie wymagań zewnętrznych. Bezpośrednia kontrola poszczególnych komponentów środowiska realizowana jest na podstawie pomiarów wykonywanych przez wewnętrzne laboratorium środowiskowe w zakresie poziomu hałasu, zanieczyszczenia powietrza i gleby oraz jakości ścieków. Badaniom jakościowym poddawane są również powstające odpady, celem określenia właściwego sposobu postępowania z nimi. W obrębie Spółki funkcjonuje sieć stałych punktów pomiarowych imisji, za pośrednictwem których kontroluje się wpływ firmy na zanieczyszczenie powietrza oraz sieć piezometrów dla oceny ewentualnego wpływu na wody gruntowe.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept