Obrót Energią Elektryczną

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) posiada koncesję na obrót energią elektryczną udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OEE/300/3273/W/2/2001/MS z dnia 20.09.2001r., zmieniona Decyzją Prezesa URE nr OEE/300A/3273/W/2/2004/MS z dnia 04.08.2004r., zmieniona Decyzją Prezesa URE nr OEE/300B/3273/W/OKR/2006/JP z dnia 14.07.2006r., zmieniona Decyzją Prezesa URE nr OEE/300C/3273/W/2/2009/UA z dnia 18.12.2009r., zmieniona Decyzją Prezesa URE nr OEE/300-ZTO/3273/W/2/2010/UA z dnia 30.06.2010r. ważną na okres do dnia 31.12.2030 r. 

 

Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej

Po czynnościach związanych z przyłączeniem podmiotu do sieci dystrybucyjnej OSD Synthos Dwory Sp. z o.o. należy zwrócić się do Działu Obrotu Energią w celu zawarcia umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Do zawarcia umowy wymagane jest podanie następujących informacji i dokumentów:

  • dla spółek kapitałowych - pełna nazwa oraz siedziba podmiotu, numer KRS, podanie NIP, REGON oraz wielkość kapitału zakładowego, a także składu Zarządu i osób reprezentujących podmiot przy zawieraniu umowy;
  • dla spółek cywilnych - pełna nazwa oraz siedziba podmiotu, numer KRS, NIP, REGON, wielkość kapitału zakładowego, imiona, nazwiska oraz adresy osób fizycznych powołujących spółkę, a także konieczne jest złożenie przez wszystkich wspólników indywidualnych wypisów z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
  • dla osoby fizycznej prowadzącą działalność gospodarczą - pełna nazwa firmy, jej siedziby oraz imię i nazwisko kontrahenta wraz z jego adresem zamieszkania, a także wypis z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.


Dział Obrotu Energią:

  • Tel.: 33 847 3512 lub 2650, 3871
  • Fax.: 33 847 3860

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept