Projekt eea Grants

Ograniczenia emisji gazów i płynów:

Tytuł Projektu Ograniczenie emisji gazów i pyłów w Synthos Dwory 7
Nr umowy o dofinansowanie 66/2014/Wn06/OA-XN-04/D
Wartość kosztów kwal. 52 000 000 PLN
Wartość dofinansowania 15 600 000 PLN


Celem budowy obu instalacji DESOX (odsiarczania) oraz DENOX (odazotowania) jest ograniczenie emisji tlenków azotu i tlenków siarki ze spalin pochodzących z istniejącego kotła pyłowego nr 9 (OP-140), w celu przystosowania go do pracy ciągłej w całym zakresie obciążeń kotła po 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z wymogami Dyrektywy IED 2010/75/UE.

 

Odsiarczanie (DESOX)

Zastosowana technologia odsiarczania spalin to tzw. technologia „na mokro” polegająca na absorpcji SO2 w wodnej zawiesinie tlenku magnezowego powstała w latach 1978¸1990 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. W wyniku procesu odsiarczania powstają dwa produkty: krystaliczny siarczan magnezowy (sól gorzka) oraz chlorek magnezu (ekologiczna sól drogowa).

Na dzień dzisiejszy instalacja DESOX jest na końcowym etapie montażu mechanicznego (orurowanie oraz instalacje HVAC). Równolegle, trwają prace wykończeniowe w budynku procesowym. Po kompletacji mechanicznej i odbiorach pomontażowych poszczególnych urządzeń, Generalny Wykonawca przystąpi do rozruchu,  optymalizacji oraz ruchu próbnego instalacji.

Odazotowanie (DENOX)

Odazotowanie realizowane będzie za pomocą metody SNCR (selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu), polegającej na wtrysku reagenta (wody amoniakalnej), za pomocą lanc wtryskowych, do komory paleniskowej kotła OP-140.

Na dzień dzisiejszy, instalacja DENOX jest kompletna i trwa jej optymalizacja przed ruchem próbnym.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu FinansowegoReduction of greenhouse gas and liquid emissions:

Project title Reduction of greenhouse gas and dust emissions in Synthos Dwory 7
Co-financing agreement no. 66/2014/Wn06/OA-XN-04/D
Value of eligible costs PLN 52,000,000
The value of co-financing PLN 15,600,000


The objective of the construction of DESOX (desulphurization) and DENOX (denitrification) installations is to reduce flue gas emissions of nitrogen oxides and sulfur oxides from the existing dust boiler no. 9 (OP-140), in order to adapt it to continuous work over the whole load range of boiler after 1 January 2016, in accordance with the requirements of IED Directive No. 2010/75 /EU.
 
Desulfurization (DESOX)
The flue gas desulphurization technology used is the so called "wet" technology, involving the absorption of SO2 in an aqueous suspension of magnesium oxide, built between 1978 and 1990 at the Department of Chemical and Process Engineering of Warsaw University of Technology. As a result of the desulfurization process two products are produced: crystalline magnesium sulfate (Epsom salt) and magnesium chloride (eco-friendly road salt).

As for today, DESOX installation is at the final stage of mechanical assembly (piping and HVAC systems). Simultaneously, finishing works are carried out in the process building. Following mechanical completion and post-assembly acceptance of individual devices, General Contractor shall proceed to commissioning, optimization and test run of the system.

Denitrification (DENOX)
Denitrification will be carried out with use of SNCR method (selective non-catalytic reduction of nitrogen oxides), consisting in the reagent injection (ammonia water), by means of injection lances, into the combustion chamber of OP-140 boiler.

At for today, DENOX plant is complete and its optimization is underway before the test run.

The project received funding from the Norwegian Financial Mechanism

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept