Powrót do listy

Bieżące

13.09.2017

POBJ 663/2017 Wykonanie robót pomiarowych związanych z przeniesieniem zbiornika- Zapytanie Ofertowe

W imieniu firmy Synthos S.A. siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej pt.: „Wykonanie robót pomiarowych związanych z przeniesieniem zbiornika ługu”.

Oświęcim, 13.09.2017

 

Zapytanie Ofertowe POBJ 663/2017

 

 

W imieniu firmy Synthos S.A. siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej pt.: „Wykonanie robót pomiarowych związanych z przeniesieniem zbiornika ługu”.

 

1.      WPROWADZENIE – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót pomiarowych związanych z przeniesieniem zbiornika ługu wg opracowanej dokumentacji nr FP-1719-PA-001 w ramach projektu inwestycyjnego I145/16SA „Opracowanie i wdrożenie do produkcji związków krzemoorganicznych do funkcjonalizacji kauczuków syntetycznych”

 

Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje:

Wykonanie opomiarowania zbiornika ługu oraz wpięcie sygnałów do systemu DCS firmy Yokogawa w budynku E-139 zgodnie z załączoną do przetargu dokumentacją wykonawczą.  

 

2.      HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO i PROJEKTU:

-       potwierdzenie udziału w akcji ofertowej do dnia:                             15.09.2017                                      

-       pytania techniczne i handlowe można przesyłać do dnia:                20.09.2017

-       złożenie ofert do dnia:                                                                            22.09.2017                                      

-       zakładany termin wykonania Przedmiotu zamówienia do:              31.12.2017

 

3.      PROPONOWANE (do negocjacji) WARUNKI PŁATNOŚCI:

Płatność: 100% po wykonaniu zamówienia

Termin płatności: 60 dni po dostarczeniu faktury VAT wystawionej na podstawie obustronnie podpisanego protokołu potwierdzającego prawidłowe wykonanie zamówienia.

 

4.      FORMAT CENOWY OFERTY:

Oferta ma zawierać cenę łączną całego Przedmiotu zamówienia - wynagrodzenie jest ryczałtowe i obejmujące wykonanie kompletnego i bez usterkowego Przedmiotu zamówienia mającego na celu wykonanie układu sterowania i sygnalizacji dla zbiornika ługu do magazynowania ługu sodowego do neutralizacji pH w basenach ściekowych znajdujących się w budynku E-139

 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za prace, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia oraz których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji możliwej do przewidzenia na etapie składania ofert.

 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszystkie opłaty w szczególności podatki i cła związane z wykonaniem Przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, iż do wynagrodzenia WYKONAWCA doliczy podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów podatkowych VAT.

 

5.      WALUTA ZAMÓWIENIA:

Oferta ma zostać złożona w walucie polskiej tj. PLN.

 

6.      OSOBY UPRAWNIONE ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

sprawy handlowe: Dominik de Mehlem          T. 33 847 26 82 E. Dominik.deMehlem(małpa)synthosgroup(kropka)com

sprawy techniczne: 

Krzysztof Kuczek                      T. 33 847 33 37 lub 691 412 435 E. Krzysztof.Kuczek(małpa)synthosgroup(kropka)com

Tomasz Warchał                     T. 33 847 34 76 lub 723 724 745 E. Tomasz.Warchal(małpa)synthosgroup(kropka)com

Robert Mieszczak                    T. 33 847 31 19 lub 691 413 126 E. Robert.Mieszczak(małpa)synthosgroup(kropka)com

      

7.      PYTANIA I KOMENTARZE:

Wszelkie pytania i komentarz powinny zostać złożone zgodnie z terminem wskazanym w pkt. 2 bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za kontakt z dostawcami z DW do pozostałych.

 

8.      SKŁADANIE OFERT:

Ofertę należy przesłać zgodnie z harmonogramem określonym w pkt. 2 Zapytania Ofertowego w wersji elektronicznej za pomocą linka POBJ „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ” i na adres: dominik.demehlem(małpa)synthosgroup(kropka)com.

 

W przypadku opóźnienia w złożeniu oferty z przyczyn leżących po stronie oferenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty.

 

9.      WAŻNOŚĆ OFERTY:

Oferta ma zostać złożona z minimum 90 dniowym terminem ważności.

 

10.   INFORMACJE DODATKOWE:

Postępowanie ofertowe prowadzone będzie wg. procedur wewnętrznych Zamawiającego.

 

Po rozpatrzeniu ofert o decyzji Zamawiającego oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową.

 

Umowa zostanie zawarta z wybranym kontrahentem.

 

Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie firma składająca ofertę.

 

Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty.

 

Z tytułu nieuwzględnienia ofert, oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o dodatkowe informacje podczas oceny ofert złożonych przez firmy uczestniczące w przetargu.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranym oferentem.

 

Zadanie będzie realizowane na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego, Ogólnych Warunków Zamówień Usług (OWZU) Zamawiającego, Wymogów w zakresie BHP i Obowiązków Wykonawcy. Złożenie oferty będzie traktowane jednoznacznie z akceptacją istotnych postanowień niniejszego Zapytania oraz jego załączników z rozszerzeniem o następujące punkt:

1.        Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a.        2,0% wartości wynagrodzenia za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w wykonaniu Zlecenia;

b.        0,5% wartości wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji powstały z winy Wykonawcy, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c.         w wysokości 50,00 PLN w przypadku stwierdzenia braku kompletnego sprzętu ochrony indywidualnej;

d.        w wysokości 500,00 PLN za każdorazowe udokumentowane naruszenie przepisów BHP, skutkujące bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników;

e.        w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdorazowo w razie wykrycia faktu, że  pracownik Wykonawcy w czasie pracy lub w trakcie przebywania na terenie Zamawiającego lub podmiotów powiązanych jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, środka zastępczego lub prekursora. Pod pojęciem „pod wpływem alkoholu“ rozumie się każde stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu lub krwi potwierdzone badaniami przez zakładową służbę ochrony Zamawiającego  lub inne wskazane przez Zamawiającego instytucje/organy.

f.         w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) każdorazowo w razie wykrycia faktu, że pracownik Wykonawcy w czasie pracy lub w trakcie przebywania na terenie Zamawiającego lub podmiotów powiązanych używał otwartego ognia( w tym palenie papierosów) w miejscach do tego niewyznaczonych.

2.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnej Zamawiającemu kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3.        Realizacja przedmiotu UMOWY będzie w formie „pod klucz“ w związku, z czym WYKONAWCA oświadcza, iż wszystkie prace towarzyszące i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu UMOWY zostały uwzględnione w cenie i nie mogą być rozpatrywane, jako roboty dodatkowe.

4.        W odniesieniu do dokumentacji stworzonej na podstawie Zamówienia, WYKONAWCA w chwila otrzymania Wynagrodzenia przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO bezwarunkowo wszelkie majątkowe prawa autorskie, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych z prawem z prawem do zbycia, używania łącznego nieograniczonej ilości kopii i nabytej wersji podstawowej, do wykorzystania w dowolnej ilości na wszystkich polach eksploatacji

5.        WYKONAWCA oświadcza, iż znany jest mu cel wykorzystania dokumentacji koncepcyjnej, a w związku z tym, WYKONAWCA zobowiązuje się do nie wykonywania względem ZAMAWIAJĄCEGO roszczeń wynikających z autorskich praw osobistych lub dóbr osobistych oraz zapewni, że pracownicy WYKONAWCY nie będą wykonywać względem ZAMAWIAJĄCEGO takich praw.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Zbiornik Ługu FP-1719-PA-001-AKP

Uwaga: Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone Projekty Wykonawcze i  przedmiary robót czytając je łącznie.

Załącznik nr 2 – ZGŁOSZENIE WYPADKU PRZY PRACY LUB ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWEGO NA

         TERENIE SYNTHOS w Oświęcimiu

Załącznik nr 3 - Wymogi w zakresie BHP

Załącznik nr 4 - Obowiązki Wykonawcy

Załącznik nr 5 - Ogólne Warunki Zamówień Usługi. 

Szanowni Państwo,

Poniżej udostępniamy Pytania i Odpowiedzi zadane w post. 663/2017

 

1. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

UWAGA:

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert na dn.: do 25.09.2017 do godz. 23.59.

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiany wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.   

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept