Powrót do listy

Raporty bieżące

08.05.2017

Raport bieżący nr 10

Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Synthos S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Synthos S.A. _dalej: Emitent_ działając na podstawie paragrafu 38 ust. 1 pkt. 11 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 08 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. podjęło uchwałę nr 18/2017 o wypłacie dywidendy w wysokości 1.362.947.500 złotych _słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych_, to jest 1,03 zł _jeden złoty trzy grosze_ na jedną akcję.

Mając na uwadze fakt, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr VIII/26/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku _raport bieżący nr 45/2016_ Emitent w dniu 28 grudnia 2016 roku wypłacił akcjonariuszom kwotę 701 322 500 złotych _słownie: siedemset jeden milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych_, to jest 0,53 zł _słownie: pięćdziesiąt trzy grosze_ na jedną akcję w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że w wyniku rozliczenia wypłaconej zaliczki z kwotą uchwalonej dywidendy, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 661.625.000 złotych _słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych_, to jest kwota 0,50 zł _słownie pięćdziesiąt groszy_ na jedną akcję.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 15 maja 2017 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 29 maja 2017 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 1 323 250 000 akcji Spółki.

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept