Powrót do listy

Raporty bieżące

12.05.2017

Raport bieżący nr 13

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08 maja 2017 roku

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Synthos S.A. _Emitent_, działając na podstawie art. 70 pkt 3_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. w dniu 08 maja 2017 roku posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
1. FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie - 682 918 112 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu -78,21%, udział w ogólnej liczbie głosów – 51,61%,

2. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie - 85 624 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu 9,81%, udział w ogólnej liczbie głosów 6,47%

Akcjonariusze biorący udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. w dniu 08 maja 2017 roku reprezentowali łącznie 873 217 235 akcji, co przedstawia 65,99% kapitału zakładowego.
Kapitał zakładowy Synthos S.A. na dzień 08 maja 2017 roku wynosił 39.697.500 zł i dzielił się na:
- 854.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 zł każda o numerach od A 000.000.001 do A 854.250.000.
- 469.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,03 zł każda, o numerach od B 000.000.001 do B 469.000.000.
Liczba akcji wszystkich emisji wynosi 1.323.250.000. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi, na okaziciela.

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept