Powrót do listy

Raporty bieżące

17.05.2017

Raport bieżący nr 16

Nabycie znacznego pakietu akcji Synthos S.A.

Synthos S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 17 maja 2017 roku otrzymał od spółki FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, dalej jako: "Ustawa o Ofercie"):

"Działając w imieniu FTF Columbus spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12, 02 - 673 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441371 (dalej "Spółka"), jako członkowie Zarządu Spółki uprawnieni do jej dwuosobowej, łącznej reprezentacji, mając na względzie postanowienia art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 15 września 2016 roku, Dz. U. 2016 r., poz. 1636 - dalej "Ustawa o Ofercie") uprzejmie zawiadamiamy, że w związku z faktem, że w dniu 12 maja 2017 r. ("dzień połączenia") spółka FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółka przejmująca połączyła się ze spółka Ustra S.A. z siedzibą w Kielcach jako spółką przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. to jest poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą ("łączenie się przez przejęcie") w drodze sukcesji uniwersalnej i rozwiązanie spółki przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji, spółka FTF Columbus S.A., podmiot zależny od Pana Michała Sołowowa, jest począwszy od dnia 12 maja 2017 roku akcjonariuszem spółki Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (dalej "Emitent").

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia, spółka FTF Columbus S.A. posiada 143.640.897 akcji Emitenta, stanowiących 10,86% kapitału zakładowego i jest uprawniona do 143.640.897 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 10,86% ogólnej liczby głosów.

Przed ww. zdarzeniem spółka FTF Columbus S.A. nie posiadała akcji Emitenta.

Brak podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Emitenta.

Zawiadamiający nie posiada pośrednio lub bezpośrednio instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy o Ofercie."

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept