Powrót do listy

Raporty bieżące

18.08.2017

Raport bieżący nr 19

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

Zarząd Synthos S.A. _"Spółka"_ informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przekazywanymi raportami nr 17/2017 z dnia 04.08.2017 r. i 18/2017 z dnia 09.08.2017 r. przeprowadził testy na utratę wartości zagranicznych aktywów segmentu styrenowego nabytych w 2016 r.

Na podstawie przeglądu funkcjonowania oraz przewidywań co do perspektyw biznesu EPS przejętego z dniem 31 sierpnia 2016 r. od Grupy INEOS _dalej "Styrenics West"_, Zarząd Spółki ocenia, że nie jest w stanie zagwarantować zakładanego w procesie akwizycji poziomu marż na produktach oferowanych przez Styrenics West. Założenia odnosząca się zarówno do uzyskiwanych cen sprzedaży i możliwości negocjacyjnych po stronie zakupu, nie mają odzwierciedlenia w realizowanych wynikach oraz nie są możliwe do utrzymania w dłuższej perspektywie.

Analizowany biznes jest niezintegrowany pionowo, czego konsekwencją jest silna podatność na niestabilne otoczenie rynkowe. W analizowanym okresie miała miejsce istotna zmienność cen styrenu _podstawowego surowca_, która nie mogła być odzwierciedlona w cenach EPS sprzedawanych przez Styrenics West. Grupa Synthos podjęła działania zmierzające do poprawy konkurencyjności tej grupy produktów, ale pełne wdrożenie nowych rozwiązań będzie wymagało dodatkowego czasu i potencjalnie nakładów.

W dłuższej pespektywie Zarząd Spółki zauważa również ryzyko spadku popytu na EPS w segmencie opakowaniowym na rzecz substytucyjnych materiałów i w konsekwencji zagrożenie dla utrzymania marż i wolumenów sprzedaży lub ich wzrostu w tym segmencie. W Europie około 21% zużycia EPS przypada na opakowania. Pozostałe 79% to głównie segment izolacji termicznych, gdzie EPS ma mocną i ugruntowaną pozycję. W związku z polityką poszanowania i oszczędności energii oraz rozwojem budownictwa segment izolacyjny ma nadal duże perspektywy wzrostu.

Dla celów przeprowadzonych testów wartość odzyskiwalna została ustalona w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez aktywa Styrenics West. Wpływ wartości odpisu, po uwzględnieniu efektu podatkowego, na zysk netto prezentowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2017 roku wynosi 112 milionów złotych.

Przedstawiona powyżej wartość ma charakter szacunkowy i może podlegać korektom. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR [Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1_].

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept