Powrót do listy

Raporty bieżące

20.10.2017

Raport bieżący nr 22

Powołanie osób nadzorujących

Zarząd Synthos S.A. _Emitent_ działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t. jedn. Dz.U z 2014 r. poz. 133 z późn. zm._, informuje, że w dniu 20 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Synthos S.A. trwającej IX Kadencji Panów: Rafała Pierzchlewicza, Michała Rumińskiego, Adama Zygułę.

Pan Rafał Pierzchlewicz jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Doświadczenie menadżerskie zdobywał w korporacjach międzynarodowych w Polsce i zagranicą. Karierę rozpoczął w 1993 roku w zakładzie Forda w Płońsku. W kolejnych latach odpowiadał za politykę cenową samochodów marki Ford na rynku Polskim, po czym objął stanowisko Dyrektora Finansowego. Od 2001 do 2003 roku pracował w centrali Forda w Niemczech, gdzie odpowiadał za planowanie i marketing projektu B&R samochodu elektrycznego TH!NKcity produkcji norweskiej. Po zakończeniu projektu rozpoczął pracę w Wielkiej Brytanii w dziale Treasury Ford Motor Co., gdzie odpowiadał za planowanie płynności finansowej grupy Forda w Europie, następnie w latach 2004 - 2008 był członkiem zespołu koordynującego projekty strategiczne w Europie. Od 2009 do 2016 roku pracował w Polsce w instytucjach rynku finansowego _ING TUNŻ S.A., później NN TUNŻ S.A._, gdzie odpowiadał za nadzór nad aktywami finansowymi towarzystwa.
Pan Rafał Pierzchlewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Rafał Pierzchlewicz spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej przewidziane przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Michał Rumiński jest absolwentem MBA na University of Chicago, Booth School of Business, ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim.
W latach 2000-2007 związany z KBC Group, w 2004 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Corporate Finance w banku inwestycyjnym KBC Securities N.V.W latach 2007-2012 w ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures, pełnił funkcje: partnera inwestycyjnego, prezesa i członka Zarządu ABC Data Holding S.A., Prezesa Zarządu i partnera zarządzającego Cleantech Venture Partners, Wiceprzewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej Bankier.pl i Grupy Lew Sp. z o.o. W latach 2010-2015 pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej w grupie Lotos S.A., od roku 2015 jest Członkiem Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. Pełni bądź pełnił funkcje członka i przewodniczącego w Komitetach Audytu, Ryzyka, Strategii, Organizacji i Zarządzania w Grupie Lotos S.A. i KDPW_CCP S.A.
Prezes zarządu i partner zarządzający w EEC Ventures Sp. z o.o. - firmie zajmującej się działalnością doradczą i inwestycyjną w obszarach energetyki, gospodarki odpadami, czystych technologii i ochrony środowiska.Autor publikacji "Wolny przepływ kapitału we Wspólnocie Europejskiej" _INFOR, 2000_ oraz "Kryzys walutowy 1997 roku a restrukturyzacja sektora finansowego i sektora przedsiębiorstw w Korei Południowej" _Narodowy Bank Polski, 2004_.
Pan Michał Rumiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Michał Rumiński spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej przewidziane przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Adam Zyguła jest twórcą przedsiębiorstwa Biomedic S.A. i Promedic sp. z o. o. Absolwent Politechniki Krakowskiej, z doświadczeniem w korporacji międzynarodowej New Zealand Railways Corporation, w 1981 roku nostryfikował dyplom Politechniki Krakowskiej _pierwszy polski, techniczny dyplom nostryfikowany w Nowej Zelandii _.
Angażując własne wypracowane w międzynarodowych korporacjach środki finansowe, otworzył i zbudował jako CEO w 1990 roku jedno z pierwszych prywatnych przedsiębiorstw zaopatrzenia farmaceutycznego Biomedic S.A.
W roku 2000 jako CEO i główny akcjonariusz doprowadził do fuzji firmy Biomedic S.A. ze spółką notowaną na rynku regulowanym GPW PWF S.A. _obecnie Pelion S.A._. W latach 2000 – 2007 doprowadził do założenia spółki Promedic sp. z o.o., która na skutek podejmowanych przez niego działań jako Członka Rady Nadzorczej została połączona ze spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Torfarm _ obecnie Neuca S.A._ W latach 2008 – 2016 CEO spółki Domed S.A.
Pan Adam Zyguła nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Adam Zyguła spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej przewidziane przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept