Powrót do listy

Raporty bieżące

21.10.2016

Raport bieżący nr 42

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 w zw. z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjętej przez Radę Nadzorczą Emitenta w dniu 20 października 2016 roku uchwale nr VIII/105/2016, na mocy, której Rada Nadzorcza Emitenta w uzupełnieniu uchwały z dnia 28 czerwca 2016 roku nr VIII/96/2016, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2016 wybrała spółkę Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie jako podmiot uprawniony do badania i przeglądów jednostkowych sprawozdań finansowych Synthos S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Synthos S.A. w latach 2016, 2017 i 2018.

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 130.

Emitent korzystał w przeszłości z usług Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w zakresie przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2016 roku oraz przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania Emitenta sporządzonego na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie zostanie zawarta na okres 2016 - 2018.

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept