Powrót do listy

Raporty bieżące

21.11.2016

Raport bieżący nr 45

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy

Zarząd Synthos S.A. _"Emitenta"_ informuje, że w dniu 21 listopada 2016 r. podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 rok w łącznej wysokości 701 322 500 zł _siedemset jeden milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych_ czyli 0,53 zł brutto na jedną akcję. Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 uprawnionych jest 1.323.250.000 akcji imiennych serii A i B.

Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki Synthos S.A. w dniu 22 grudnia 2016 roku, natomiast wypłata zaliczki nastąpi w dniu 28 grudnia 2016 roku.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 maja 2016 roku Zarząd rekomendował przeznaczenie całości zysku na kapitał zapasowy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przychyliło się do wniosku Zarządu. W III kwartale 2016 roku została sfinalizowana transakcja przejęcia biznesu EPS od grupy Ineos za kwotę 80 mln EUR. Przejęcie biznesu EPS grupy INEOS zostało sfinansowane ze środków grupy Synthos, nie pozbawiając przy tym Spółki możliwości wypłaty dywidendy. Emitent nie uczestniczy obecnie w innych projektach akwizycyjnych mogących wymagać znacznego zaangażowania kapitałowego.

Zarząd ocenia, że dla zachowania prawidłowych relacji kapitałów własnych do długu, pozwalających na maksymalizację wartości dla Akcjonariuszy, celowe jest zatem wypłacenie zaliczki na poczet dywidendy. W ocenie Zarządu nie wpłynie to negatywnie na możliwość realizacji inwestycji przez Grupę Kapitałową Synthos.

Ponadto Zarząd Emitenta stwierdza, że spółka Synthos S.A. posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych tj.:
a. zatwierdzone sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za rok obrotowy 2015 wykazało zysk w kwocie 341 mln zł,
b.kwota zysku, osiągniętego przez Synthos S.A. od końca roku obrotowego 2015, wykazana w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30.09.2016 wynosi 99 mln zł.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 zostało zbadane przez biegłego rewidenta - PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych _prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów_ pod numerem 144.

Sprawozdanie za okres 01.01.2016-30.09.2016 zostało zbadane przez biegłego rewidenta - Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych _prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów_ pod numerem 130.

Rada Nadzorcza Emitenta, uchwałą nr VIII/112/2016 z dnia 21 listopada 2016 r., wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez Zarząd.

Podstawa prawna raportu: § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 17 Rozporządzenia MAR.

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept