Powrót do listy

Raporty bieżące

22.11.2016

Raport bieżący nr 45 korekta

Korekta raportu bieżącego nr 45/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Synthos S.A. _Emitent_ informuje, iż w raporcie bieżącym nr 45/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku nastąpiła oczywista omyłka pisarska w informacji określającej akcje uprawnione do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016.
Zarząd Emitenta informuje, że zdanie:
"Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 uprawnionych jest 1.323.250.000 akcji imiennych serii A i B."
prawidłowo powinno mieć brzmienie:
"Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 uprawnionych jest 1.323.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B."
W pozostałym zakresie treść informacji pozostaje bez zmian, a ponadto Emitent wyjaśnia, iż wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept