Powrót do listy

Raporty bieżące

13.12.2016

Raport bieżący nr 46

Przedterminowy wykup obligacji

Synthos S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 roku dokonał wcześniejszego wykupu 814 _słownie: osiemset czternaście_ sztuk obligacji na okaziciela serii C o numerach od 01 do 814 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 26 sierpnia 2016 roku i nabytych przez FORUM 62 FIZ z siedzibą w Krakowie, podmiot zależny od Emitenta. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 000 000,00 zł _jeden milion złotych_, a łączna wartość emisji 814 000 000,00 zł _osiemset czternaście milionów złotych_. Termin wykupu pierwotnie ustalony został na dzień 30 września 2021 roku. O emisji obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33 z dnia 26 sierpnia 2016 roku.

Wykup obligacji nastąpił przed terminem wykupu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 13 grudnia 2016 roku przez Emitenta z nabywcą obligacji FORUM 62 FIZ z siedzibą w Krakowie poprzez zapłatę wartości nominalnej każdej obligacji oraz należnych odsetek.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2014 r. poz. 133_.

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept