Powrót do listy

Raporty bieżące

05.04.2017

Raport bieżący nr 5

Rekomendacja Rady Nadzorczej dot. wypłaty dywidendy za rok 2016

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz § 38 ust. 1 pkt 11_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _"Rozporządzenie"_, Synthos S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta powziął informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Emitenta w dniu 5 kwietnia 2017 roku uchwały nr VIII/120/2017 w sprawie przychylenia się do wniosku Zarządu i rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Synthos S.A. przeznaczenia całego zysku Spółki za rok 2016 na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy _kapitał w dyspozycji Zarządu Synthos S.A._ i ustalenia dywidendy za 2016 rok w wysokości 701.322.250,00 zł _siedemset jeden milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych_, to jest 0,53 zł _pięćdziesiąt trzy grosze_ na jedną akcję oraz rozliczenia dywidendy w pełnej wysokości z wypłaconą w dniu 28 grudnia 2016 roku zaliczką na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 rok.

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept